Generalforsamling 2019 – referat

Ejerforeningen Vorupør Klit

Generalforsamling 2019

 

 

Sted: Depotet, Blåbærvej 7

Tid:  Lørdag 20 april, kl 1000 til ca 1100

 

Referent: Asger Rasmussen

 

Til stede fra bestyrelsen:                Annemarie Hyllgaardhus               AH

Asger Rasmussen                          AR

Per Jespersgaard                            PJ

Bent Astrup                                  BA

Erik Førby Larsen                          EL

 

Formanden (AH) bød velkommen til generalforsamlingen 2019.

59 stemmer var til stede på generalforsamlingen

 

1)     Valg af dirigent og evt. stemmetæller

 

Bestyrelsen foreslog Poul Møller, VK117, der blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og dermed beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Valg af stemmetællere blev udsat indtil et evt.  behov måtte opstå.

 

2)     Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2018

Formandens beretning på generalforsamling 2019, den 20. april 2019:

Beplantning:

Sommeren 2018 blev den mest varme og tørre i rigtigt mange år. Det vidste vi selvfølgelig ikke, da bestyrelsen sammen med nogle ejere i foråret plantede et stort antal nye vækster på området mellem Bredkærvej og en stikvej til Sandtornvej, hvor der tidligere er blevet fjernet gamle udgåede fyrretræer. Kun få af de nye udplantede små buske og træer har klaret den ekstreme varme og tørke, så denne plantning viste sig at være næsten forgæves.

Vi holder i år en pause med at genplante for at observere, hvor meget der kan komme som selvsået – det har vi god erfaring med nogle af de steder, hvor høje, gamle fyrretræer er blevet fjernet, hvor det kort tid efter myldrer det frem med nye træer.

Med hensyn til de vækster, der kommer af sig selv, er det vigtigt, som vi tidligere har påpeget, at man bekæmper den rynkede rose (hybenrosen), da den er erklæret landskabsukrudt og af myndighederne ønskes udryddet. Vi har på nogle udvalgte små stykker fællesområde forsøgt at klippe og fræse disse væk, og det ser ud til at have haft god effekt.

Vejene:

Den tørre sommer gav også meget støv på vejene – især efter de biler, der ikke overholdt vores fartbegrænsning på 15 km i timen. Det er et ofte gentaget emne, men også en stor pestilens med støvfanerne efter de for hurtige biler, og dette kan for en stor del undgås, når farten holdes meget lav.

Vejmændene har de seneste år meget opmærksomme på at konstruere det rette fald på vejene, og nogle steder, hvor rabatterne havde bredt sig lidt rigeligt, er vejenes kanter blevet skrabet væk. Der er også blevet etableret små ”drængrøfter” nogle steder, dvs. over en strækning på nogle meter bliver der gravet en lille grøft, som fyldes op med store sten, og det har haft fin effekt i forhold til at lede vandet væk fra vejen.

Vi har igen, i året der gik, påtalt for kommunen, at renovationsbilen ofte kører for hurtigt (og at den i samme forbindelse laver skader på vores rabatter), men det har tilsyneladende ikke nogen voldsom effekt, at vi klager, da jeg stadig får indmeldinger fra medlemmer med klager herover og billedmateriale, der bevidner det. Jeg ved, at også enkelte ejere selv har klaget til kommunen over renovationsbilerne.

Fyrre-juletræer:

De seneste år er vi af naturstyrelsens folk blevet spurgt i slutningen af året, om de må etablere afhentning af fyrretræer til brug for juletræer fra vores fredede arealer, hvor myndighederne jo ikke ønsker store vækster. Vi har hver gang svaret ja til forespørgslen og pointeret, at det skal være i et begrænset tidsrum, at Naturstyrelsens folk skal være til stede hele tiden, for at sikre, at ingen tager træer i vores lokalplansområde og at der bliver ryddet behørigt op efter det. Det ser ud til at være en succes, så hvis vi bliver spurgt igen hen mod jul, er vi positive overfor dette.

Grenopsamlingspladser:

Siden bestyrelsen for en del år siden etablerede grenopsamlingspladser, har de været en bragende succes. Oprindeligt troede vi, at deres betydning ville klinge af i løbet af få år, men dette har ikke vist sig at holde stik. De er nemlig stadig meget populære. Deres vigtigste funktioner er at forhindre, at afklippede grene lægges ude rundt omkring i terrænet, hvor de ville udgøre en voldsom brandfare – og samtidig er det et servicetilbud til medlemmerne, der slipper for at køre til genbrugspladerne i Thisted eller Hurup med de afklippede grene.

Da vi i år på grundlag af ønsker fra ét medlem, enedes om at indskrænke tiden, hvor grene kunne lægges der, blev vi samtidig enige om, at sætte spørgsmålet til afstemning, således at generalforsamlingen kunne tage stilling til dette spørgsmål for fremtiden. Vi var klar over, at mange har været ualmindeligt glade for ordningen, men trods dette kom det meget bag på os, hvor mange og kraftige reaktioner vi har fået fra medlemmer, der beklager sig over den indskrænkede ”åbningstid” i år og ønsker grenopsamlingspladserne åbne til og med påskeugen. Det bliver i dag på denne generalforsamling muligt at tage stilling til grenopsamlingspladsernes fremtid gennem de dagsordensfastsatte afstemninger.

Jeg vil godt tilføje, at bestyrelsen kontinuerligt er opmærksom på at forsøge at finde alternative placeringer af grenopsamlingspladserne, men vi vil gerne gøre opmærksom på, at en flytning til et sted, hvor vi skal anlægge ny vej kan blive endog meget bekostelig, og samtidig skal en evt. anden placering stadig være indenfor vores lokalplansområdes grænser.

Lokalplanen:

Som vi sidste år omtalte, har Thisted Kommune taget initiativ til, at der blev lavet en informationsfolder vedrørende byggeri i Vorupør Klit, hvor det med syvtommersøm igen er fastslået, at alt byggeri skal der ansøges om pga. vores stramme lokalplan og områdets karakter.

Det er lykkedes os at blive enige med kommunen om, at det – udover beboelseshuset og én anden bygning (skur/garage/carport/legehus) – er tilladt at have et brændeskjul, som maksimalt må være 5 m2 og maksimalt have en højde på 2 meter. Dette brændeskjul skal også være åbent på mindst én side. Det kan altså ikke være et skur, men et skjul, som navnet siger!

Vi vil i den forbindelse gerne opfordre til, at hvis man har overtaget et hus med ulovligt skur, eller selv er ”kommet til” at opføre et ekstra skur eller legehus, at man får det revet ned snarest, for der gives ikke dispensationer i Vorupør Klit, senest stadfæstet ved generalforsamlingsbeslutning i 2017 – og ingen er hævet over bestemmelserne her i området.

Det er som altid maksimalt tilladt med ét beboelseshus på max. 80 m2, og kun én anden bygning (skur/carport/garage/legehus) på max. 30 m2 samt det omtalte brændeskjul. Man skal i øvrigt huske, at en overdækket terrasse tæller med i bebyggede kvadratmetre.

Depotet:

Sidste sommerhalvår var Depotet, vores dejlige fælleshus, udlejet til medlemmer i 8 weekender hen over sommeren – og det var til alt fra runde fødselsdage, konfirmationer og børnefødselsdag. Det er egentlig en ganske fin belægning, synes vi. Det svinger lidt fra år til år, hvor meget, der er rift om lokalet, men det er et fint servicetilbud til alle ejere, og lejen har længe ligget fast på 500 kroner pr weekend.

Depotet er meget velegnet til fester, og boldbanens nærhed betyder, at ingen børn behøver at kede sig til voksenfester, da boldbanen giver god mulighed for aktivitet.

Indbrud:

Der har denne vinter været usædvanligt mange indbrud i området – dette selvom alle mener, at de ikke har noget af særlig værdi i deres sommerhus. Der må jo dog være nogen, der efterspørger de ting, der forsvinder. Det er så ærgerligt, dels at miste nogle af sine ting, dels at der er lavet skader på huset for at komme ind. Det eneste vi kan gøre for at forhindre indbruddene, er at vi alle skal være så synlige som muligt i området. Jeg vil opfordre til, at man laver aftaler med alle ens nærmeste naboer om at kikke rundt om ens hus, når man ikke selv er der. Med synlighed kan måske forhindre noget – og vi kan i hvert fald forhindre, at et hus, der står åbent efter indbrud, får yderligere skader, hvis dette bliver opdaget hurtigt.

Jeg vil derfor gerne igen appellere til, at man husker at meddele bestyrelsen ændringer i hjemadresse, telefonnumre og mailadresser, da det er ret vigtigt, at vores lister er opdaterede og i orden, for det er jo også en del af nabohjælpen at kunne ringe til naboerne.

Eboks-henvendelse fra VISITDenmark

En del ejere har reageret på, at de i deres eboks har modtaget skrivelse fra VisitDenmark med opfordring til at udleje deres sommerhuse. VisitDenmark angiver i skrivelsen, at henvendelsen beror på oplysninger fra BBR-registret. Brevet er sendt på Eboks til samtlige sommerhusejere i Danmark.

Jeg har – på grundlag af de mange henvendelser – rettet henvendelse til VisitDenmark, hvor jeg dels ønsker vore navne og adresser slettet i deres kartotek, dels sår tvivl om, hvorfra de har deres oplysninger, da Eboks er jo baseret på ens personnummer, og jeg kan ikke forstå, hvis VisitDenmark har haft adgang til disse – og så fald: hvorfra har de dem.Jeg er efterfølgende blevet informeret om, at sagen er indbragt for såvel datatilsynet som forbrugerombudsmanden.

Med disse ord vil jeg gerne takke for året der gik – og tak for den megen respons fra medlemmerne om stort og småt.

Annemarie Hyllgaardhus

 

Beretning blev vedtaget af generalforsamlingen uden bemærkninger

 

  1. Forelæggelse af årsregnskab 2018

Regnskabet blev gennemgået af kasseren og vedtaget af generalforsamlingen uden bemærkninger.

  1. Indkomne forslag

Følgende forslag er stillet af bestyrelsen:

A) Generalforsamlingen indstiller til bestyrelsen, at grenpladserne nedlægges fra 2020

B) Generalforsamlingen indstiller til bestyrelsen, at grenpladserne bevares med mulighed for henlæggelse af grene frem til og med påsken (gældende fra 2020)

DEBAT

Hus 128 medlemmet er for forslaget. Udtrykker ros til bestyrelsen for forslaget og er stor tilhænger af åbning i påsken.

Hus 192 Er modstander af pladsen.

Hus 128 Beder os om at foreslå en anden placering

Hos 20   Spørger om det er begge pladser der er til afstemning. Dette bekræftes

Hus 218 Foreslår en placering ved Kystvejen, men dette er prøvet tidligere, tiltrak grene ude fra

Hus 134 – 171   Udtrykte forståelse for generne ved at være nabo til pladserne

Hus 164 – 134  Mente at de enkelte husejere er forpligtet til selv at bortskaffe eget affald

AFSTEMNING

Forslag A                        For 1                       Imod 58

Forslag B                        For 54                       Imod 1

Forslag B er dermed vedtaget

  1. Godkendelse af budget for 2019

Budget for 2019 blev gennemgået af kassereren og godkendt uden bemærkninger

  1. Valg af formand

Annemarie Hyllgaardhus blev genvalgt uden modkandidater

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Per Jespersgaard og Bent Astrup blev genvalgt uden modkandidater

  1. Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år

Rita Højbjerg blev genvalgt uden modkandidater

  1. Valg af revisor

BDO blev genvalgt uden modkandidater

  1. Eventuelt

AH fremlægger forslag om individuel støtte til ” Hotel Klitheden” til ombygning. Dokument til underskrift fremlægges

Hus 128 – 20 – 81 opfordrer til mere dialog om grenpladserne og at bestyrelsen søger alternative placeringer