Vorupør Klits historie

Indholdsfortegnelse

 • Indledning
 • Opførelse af feriebyen
 • Feriebyen sælges
 • Opdeling i ejerlejligheder
 • Salg af sommerhusene
 • Lokalplan
 • Renovering af kloakker
 • Vejnumre
 • Dræn – vandproblemer
 • Beplantning – renovering
 • Efterskrift

Vorupør Klit´s historie

Tidligere og nuværende medlemmer af Ejerforeningen Vorupør Klit, herunder bestyrelsesmedlemmer samt lokale beboere, har bidraget med informationerne, der danner grundlag for denne beskrivelse af, hvorledes sommerhusområdet Vorupør Klit er blevet til.

De skal alle have tak for deres bidrag

Starten

Ved indkørslen til Vorupør Klit fra Bredkærvej står der et skilt

Vorupør Klit

Stiftet af Frode Henriksen 1962

I midten af 1950´erne købte blikkenslagermester fra København Frode Henriksen og hans kone Lise en ældre gård på Bjerget ved Frøstrup. Under sine ture i omegnen fik Frode Henriksen kig på nogle arealer ved Nr. Vorupør.

På hjørnet af Bredkærvej og vejen op mod Vesterhavsgården lå i sin tid en ejendom, matr. 27d, der var ejet af familien Munk Thomsen. Matr. 27i blev udstykket i 1961-62, og på matr. 27d opfører familien Munk Thomsen nogle af de sommerhuse, der senere bliver til Kristinesvej.

Fra ejendommen matr. 27a, som var en landbrugsejendom tilhørende Henning Jensen, blev i 1962 udstykket arealet matr. 27l, der købes af Oluf Ingerslev, der i 1963 videreudstykker ejendommen i 6 parceller, der senere bliver til Ingerslevvej.

Frode Henriksent fremlagde og fik tilladelse til et stort projekt med opførelse af feriehuse på matr. 27i, hvorefter han købte det pågældende areal af den daværende ejer.

Opførelse af Feriebyen

I 1961 begyndte arbejdet med med opbygningen af det, der dengang kom til at hedde Feriebyen – i dag Vorupør Klit. Det var dengang det største private initiativ på ferieområdet. Husene skulle lejes ud til et tysk firma Wolthersreisen. I første omgang blev Blåmunkevej 1 (VK 6) bygget som prøvehus. Det måtte højest koste kr. 6.000 at opføre. Det hus blev godkendt, og den 30. juni 1962 stod de første 42 huse klar.

Busser fra Tyskland bragte turisterne til Feriebyen. To år senere var der 150 sommerhuse. I det syd-østlige hjørne blev i en kort periode ca. 20 huse lejet ud til svenskere, ifølge foreliggende oplysninger gennem Dansk Folkeferie.

De første ca. 93 huse blev opført opmuret med leca blokke. De følgende 70 blev opført i træ og kom som elementer fra København. Møblerne til husene kom ligeledes som pakkesæt fra København, og hvert hus inkl. møbler kostede ca. kr. 10.000. Husene var i størrelserne 37, 39 og 47 m².

Mere end 40 mand var beskæftiget med opførelse af Feriebyen, blandt dem Villy Pedersen, far til Michael, samt Villy Jensen. Sidstnævnte blev fastansat i 1969 og var vicevært indtil 1987.

Depotet og Klithuset blev bygget i 1965. Klithuset som informationsbygning, hvor der var nøgleudlevering. Depotet blev indrettet med fjernsyn, tennis og bobborde, og senere blev der også opsat en sauna. Husene blev fortrinsvis lejet ud om sommeren. Om vinteren blev Depotet brugt som værksted til reparationer. Birthe Pedersen – senere bosat i Snedsted – fortæller, at der om foråret var 7 – 8 ansatte til at klargøre husene til feriesæsonen. Birthe stod for nøgleudleveringen i Feriebyen. Hun begyndte i 1967 og var ansat indtil 1984.

Blåbærvej 8 (VK 163) blev bygget som vaskeri.

Sandtornvej 4 (VK 48) og Klitrosevej 42 (VK 49) blev oprindeligt bygget overfor Sandtornvej 47 og 55, men da de ved en fejltagelse var blevet bygget inde på det fredede areal, måtte de flyttes.

Sandtornvej 4 (VK 48) husede et par år en afdeling af Hillgaards købmandshandel, og Brdr. Andersens bageri havde sine brødture i feriebyen. Brdr. Andersens bageri lå vest for p-pladsen ved Hillgaards supermarked, og blev senere solgt til en anden bagermester. Efter en brand omkring julen 2008 blev bageriet nedrevet.

I 1966 opførte sønnen af den oprindelige ejer af jorden en lille købmandsforretning over for indkørslen til Vorupør Klit. Den drev han indtil ca. 1977/78, hvorefter den i en kort periode blev søgt videreført af en anden ejer, inden den blev nedlagt som købmandsforretning.

Herefter overtog Svend Vægild ejendommen, og han drev en butik med udlejning af videoer, antenneservice, salg af is, og udlejning af cykler. Han havde en utrolig samling af brugte reservedele til antenner, el og VVS, og de seneste år en mængde cykler. De fleste var købt på auktioner over fundne cykler.

Svend Vægild døde i omkring julen 2005. Inden sin død havde han udført en tilbygning med ny bolig i kalksandsten.

Bygningen er efterfølgende renoveret, idet forhuset med butik blev revet ned. Den sydlige del af bygningen med carport er dele af den oprindelige bygning.

I 1972 blev de sidste 54 huse bygget i den nord østlige del af området – nu den nordlige del af Blåbærvej og Havtornvej. Disse huse blev bygget på 62 m², og de blev bygget af en tømrermester fra vist nok Sønderhå. Samtidig blev vaskeriet bygget om til sommerhus og tjente som sommerhus for Frode Henriksen, når han var i området. Det forlyder, at han, som vi, holdt meget af stedet, og at han kaldte Feriebyen for ”sin hobby”.

Frode Henriksen´s kone Lise var meget aktiv i opbygningen af Feriebyen. Hun var med lige fra starten og stod i flere år for driften af Feriebyen.

Når der ikke skulle bygges eller arbejdes i Feriebyen, blev de ansatte i Feriebyen sendt andre steder hen for at bygge og hjælpe til, bl. a. i forbindelse med opførelsen af et 9 etagers hotel, Hotel Dana, i Puttgarden.

Feriebyen sælges

Lise og Frode Henriksen havde ingen børn sammen, men Lise Henriksen havde 2 børn fra et tidligere ægteskab. Den yngste datter døde i 1967 kun 28 år gammel. Lise Henriksen blev ved et færdselsuheld lammet, og måtte tilbringe resten af sit  liv i en kørestol og boede siden da på plejehjemmet Solgården i Hundborg indtil hun døde d. 15. december 1987, 73 år gammel.

Den 11. december 1973 solgte Frode Henriksen Feriebyen til brødrene Jørgen og Bent Olsen, 2 plantagerejere fra Holbæk. Købesummen var kr. 10.050.000. Køberne ejede tillige et tivoli (en kopi af vort gamle tivoli) i Costa del Sol i Spanien.

Frode Henriksen led af en uhelbredelig sygdom, og ønskede selv at stå for handlen, mens han var i stand til det. Han døde den 24. april 1974, kun 62 år gammel, og oplevede ikke, at handelen blev tinglyst i august 1974, og at handlen først på det tidspunkt kom offentligt frem.

Lise Henriksen var arving efter Frode Henriksen, men ved et fælles testamente fra 1973 var det bestemt, at en bestemt brøkdel af boet skulle gå til en fond oprettet af Lise og Frode Henriksen til fordel for Solgården i Hundborg, og til formål som det offentlige ikke bidrager til. Godt 2. mill blev der indsat i denne fond.

Brdr. Olsen drev Feriebyen videre som hidtil, og husene blev lejet ud til tyske turister.

Opdeling i ejerlejligheder

I midten af 1970´erne fik Brd. Olsen landinspektør Jørgen Knudsen til at udarbejde en udstykningplan, med henblik på at ansøge Thisted Kommune om tilladelse til at udstykke feriebyen i sommerhuse.

Thisted Kommune ville ikke godkende udstykningen.

Med henvisning til en bestemmelse i planlovgivningen og om ejerlejligheder, som indebærer, at dersom en ejendom lovligt kan udstykkes, men kommunen  ikke tillader udstykning, kan ejerne foretage en opdeling i ejerlejligheder.

Denne bestemmelse brugte Brdr. Olsen, således at Feriebyen i 1977 blev ændret til at være en Ejerlejlighedsforening med 217 ejerlejligheder, på et samlet areal af 83.702 m², heraf vej 2.439 m² og et samlet etageareal på 9.953 m², opdelt i 217 ejerlejligheder med 2 fælleshuse, Klithuset og Depotet.

Klithuset, som stadig hedder Klithuset, beliggende Sandtornvej nr. 14, blev efter beslutning på generalforsamlingen i 2003, i oktober 2004, af ejerforeningen solgt som ejerlejlighed nr. 218. Salget indbragte efter fradrag af omkostninger ialt. kr. 507.393.

Depotet er nu indrettet sådan, at det, foruden at være lokalet, hvori ejerforeningens årlige generalforsamling holdes påskelørdag, også kan bruges til fester. Ejerforeningens medlemmer kan for et beskedent beløb leje Depotet til fester, og dette gør en del af ejerforeningens medlemmer hvert år.

I 1981 blev der frasolgt et større areal, der skulle bruges til anlæg af Kystvejen.

I 1982 ønskede Brdr. Olsen at sælge området. De mente, de kunne sælge husene som selvstændige sommerhuse og havde også solgt 2 som sådanne, men det kunne ikke godkendes at Thisted Kommune, hvorfor handlerne måtte gå tilbage.

Brdr. Olsen får landinspektør Jørgen Knudsen i Hurup til at udarbejde en udstykningplan for udstykning af Feriebyen til sommerhuse.

Denne udstykningsplan ville Thisted Kommune ikke godkende, hvorefter Brdr. Olsen gjorde brug af den bestemmelse i lovgivningen som indebærer, at dersom udstykning fysisk kan gennemføres men kommunen  ikke vil godkende dette, kan der ske opdeling i ejerlejligheder.

Derfor blev Feriebyen i 1977 opdelt i ejerlejligheder, tinglyst d. 18. februar 1977, med tillæg vedrørende korrektion af arealer, tinglyst d. 23. juni 1977.

Salg af sommerhusene (ejerlejlighederne)

Brdr. Olsen tager kontakt til Flexplan Fast Ejendom A/S, som beskæftigede sig med opførelse af større sommerhusbebyggelser og med udlejning af sommerhuse.

Der blev indgået en aftaler om, at Flexplan skulle købe husene ét ad gangen, når der var en køber til det pågældende hus.

Op til pinsen i 1982 annoncerede Flexplan i dagbladene med ”Få et lille hus bag klitten ved Vorupør. Skøn natur lige ved havet for hele familien”

Salget gik strygende. De største huse kostede kr. 188.000, mens de mindste på 37 m² kostede kr. 158.000. Husene belv solgt med en lejegaranti på kr. 14.000 årligt. Husene skulle stå til rådighed 14 af højsæsonens 16 uger.

Flexplan delte sig op i forskellige selskaber, der stod som sælgere af sommerhusene.

I forbindelse med opdelingen i ejerlejligheder opstår Ejerforeningen Vorupør Klit med adresse c/o Flexplan Fast Ejendom A/S, Aalborg, og daværende boligministeriums normalvedtægt for ejerlejlighedsforeninger blev udleveret til køberne.

Det har ikke været muligt at opspore nogen mødereferater fra den tid.

Den første generalforsamling, hvorfra der foreligger referat, er fra generalforsamlingen d. 29. marts 1986, som blev afholdt på Hotel Klitten. Dette hotel blev i 1990´erne ombygget til sommerlejligheder, og ligger syd for Strandgårdens Camping med udsigt over Vesterhavet.

Siden 1989 er generalforsamlingerne blevet afholdt i Depotet

Lokalplan

I 1989 vedtog Thistred Kommune en lokalplan for vort område – lokalplan 15-18.

Formålet med lokalplanen var at overføre sommerhusområdet Vorupør Klit fra landzone til sommerhusområde.

Endvidere for at sikre mulighed for at udvide de eksisterende sommerhuse til maks 80 m² + evt. garage/carprot/udhus på maks 30 m².

Renovering af kloakker

Skiftende bestyrelser har haft til opgave at vedligeholde ejerforeningens ejendomme Klithuset og Depotet foruden legepladerne, vejene og kloakkerne, som er private.

I begyndelsen af 1990´erne blev det konstateret, at kloakkerne ikke blot var utætte men at der mange steder var rødder i kloakkerne i et omfang, der gav mange driftsproblemer.

Spildevandet pumpes gennem 2 pumpestationer til Vorupør til en brønd placeret ud for Fugleparken overfor kirkegården ved Bredkærvej. Også pumperne var udtjente og blev udskiftet.

Der fandtes på dette tidspunkt ikke tegninger eller kort, der viste, hvor kloakledningerne var placeret. Foreningen indledte med at få brøndene indmålt af landinspektør Jørgen Knudsen, og på grund af denne opmåling sammen med vicevært at optegne en foreløbig kloakplan.

Herefter blev der udført TV-undersøgelser af kloakledningerne som bekræftede kloakledningernes dårlige tilstand med mange brud og rødder i ledningerne, foruden tilstedeværelse af ukendte brønde.

Det viste sig, at ikke alle ejere havde en stikbrønd. Det blev vedtaget, at alle skulle sikre at have en skelbrønd, som er defineret som skel mellem de kloakledninger, som ejerforeningen har ansvaret for, og de, som den enkelte ejer har ansvaret for.

Der blev på generalforsamlingen i 1995 med 92 stemmer mod 18 og 1 blank vedtaget at opkræve kr. 17.800 fra alle medlemmer til renovering af kloakkerne. Da der ikke var tilstrækkeligt mange deltagere i genralforsamlingen blev d. 16. maj 1995 afholdt ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af kloakrenoveringen. Her blev dette godkendt med 129 stemmer for, 3 imod, 2 blanke og 1 ugyldig.

Alle betalte, og arbejdet med totalrenovering af kloakkerne gik i gang efter en indbudt licitation, som blev vundet af Niels Pedersen fra Skive. Arbejdet med renoveringen blev afsluttet før jul 1995.

Regnskab for kloakrenoverninge blev aflagt på generalforsamlingen i 1997, og udviste en udgift på kr. 15.152 pr medlem, eller kr. 2.648 mindre end opkrævet. Overskuddet blev tilført Ejerforeningen, som derved kunne undlade opkrævning af kontingent indtil overskuddet var brugt til almindelig drift.

Som afslutning på kloakrenoveringen forærede Niels Pedersen Ejerforeningen en flagstang med flag. Det er den, der står ved Depotet.

Alle brønde blev herefter igen indmålt af landinspektør Jørgen Knudsen. Kloakplanen kunne herefter revideres, og blev optegnet. Kloakplanen forefindes nu i foreningens arkiv.

Vejnumre

I begyndelsen af 1990´erne opstod ønsket om at ændre den oprindelige adresse for beboerne i Feribyen og senere Ejerforeningen. Adressen var <navn> <husnummer (VK ejerlejlighedsnummer)> <vejnummer(Blåmunkevej var f. eks. vej 2)> <Vorupør> <7700 Thisted>

Da husene ikke ligger i nummerrække, var der flere steder store problemer med at finde huset. Langs tidligere vej 3 (nu Klitrosevej) findes husene VK 143, VK 144 og VK 145 beliggende i række ved siden af hinanden. VK143 og VK145 med adgang fra Klitrosevej (tidligere vej 3), men VK144 med adgang fra daværende vej 16 (nu stikvej til Blåmunkevej)

På generalforsamlingen i 1995 besluttedes det at indføre vejnavne og nr. som normalt.

Der er næppe nogen, der i dag vil tilbage til den gamle adresse.

Dræn – vandproblemer

I området var der flere huse, der om vinteren var besværet med meget vand omkring husene og med vand i målerbrønde.

Bestyrelsen fik herefter, bl. a. med hjælp fra en onkel til Michael Pedersen, lokaliseret et drænsystem, som var udført samtidig med udførelse af kloakledningerne i forbindelse med opførelse af Feriebyen

I løbet af et par år fik vi renset tilstoppede drænledninger og fik fornyet sammenfaldede drænledninger, og herefter forsvandt problemerne med vand omkring husene. Dette var tilendebragt 2001-2003

Drænledningerne fører vandet til en lavning beliggende ved skellet mellem ejerforeningens område og Ingerslevvej.

I denne lavning udmunder også et grøftesystem, som afdræner sommerhusområderne ved Mølgaardsvej, Kristinesvej og Ingerslevvej. Dele af grøften findes i ejerforeningens skel mod syd.

Dette grøftesystem er udbygget og skal vedligeholdes i h. t. en af Thisted Kommune i 1984 afsagt vandløbskendelse, ifølge hvilken Ejerforeningen skal deltage i vedligeholdelsen med pligt til at oprense grøften i skel hvert andet år – (lige årstal)

Det har efterfølgende vist sig, at Førby Sø, ved ekstrem høj vandstand i søen og med østlig kraftig vind, afvander mod vest og vandet ender i omtalte lavning, og derved giver oversvømmelse af Bredkærvej.

Beplantning – renovering

På generalforsamlinger fra omkring slutningen af 1990´erne er flere gange blevet drøftet forslag om hvorledes de efterhånden høje fyrretræer kan vedligeholdes. Dette skyldtes ikke mindst det forhold, at de gamle træer efterhånden var blevet meget visne og bare for neden.

På generalforsamlingen i 2003 blev dette atter drøftet og bestyrelsen kontaktede Statsskovdistriktet, som udførte en gennemgang af vore beplantninger .

Deres konklusion var, at de anvendte træer ikke er egnede til at blive gamle og at beplantningerne bør renoveres.

Bestyrelsen kontaktede herefter Hededanmark, som i vinteren 2004/2005 igangsatte en renovering ved at der blev fældet nogle bælter og i disse blev nyplantet en blanding af løv- og nåletræer.

De fældede træer blev fliset, og renoveringen af beplantninger belastede ikke foreningen økonomi, fordi værdien af flis gik op med udgiften til fældning og nyplantning.

Renoveringen fortsatte gennem et par år og sluttede i vinteren 2008/2009.

Nu skal de nyplantede bælter vokse til sådan, at de kan danne læbælter inden de resterende bælter med gamle træer fældes.

Efterskrift

Denne beskrivelse er samlet i håbet om, at kommende bestyrelser for ejerforeningen vil bidrage til at holde historien ved lige ved at indskrive betydende begivenheder for Ejerforeningen og for området, herunder også for Vorupør.

Og i det omfang angivne oplysninger måtte være ukorrekte, at de løbende bliver revideret og oprettet.