Indkaldelse til generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vorupør Klit 

LØRDAG DEN  4. april 2015  KLOKKEN 10  I DEPOTET  Blåbærvej 7

 

  • Valg af dirigent og evt. stemmetællere
  • Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2014/2015
  • Forelæggelse af årsregnskab 2014 til godkendelse
  • Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår, at der etableres en afstemning via brev blandt alle medlemmer om stillingtagen til videoovervågning ved

indkørslerne til Vorupør Klit.

  • Godkendelse af budget for 2015
  • Valg af formand: formand Annemarie Hyllgaardhus er på valg (modtager genvalg)
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

på valg er  Per Jespersgaard og Bent Astrup (begge modtager genvalg)

  • Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Hjørring den 2 marts 2015

Annemarie Hyllgaardhus,      formand Ejerforeningen Vorupør Klit